O epilepsii v práci pro zaměstnavatele

Alfou omegou v práci je komunikace

Desatero toho nejdůležitějšího

1. Co je to epilepsie?
 • Epilepsie je neurologické onemocnění mozku projevující se opakovanými epileptickými záchvaty.
 • Epilepsie je jedním z nejčastějších chronických onemocnění. V České republice s ní žije jedna osoba ze sta.
2. Jaké existují druhy epileptických záchvatů a jak vypadají?
 • Škála projevů epilepsie je velmi pestrá a existuje několik druhů epileptických záchvatů. U dotyčného se nejčastěji projevují: a) mlaskáním rtů, konáním opakujících se nebo nezvyklých pohybů, návaly horka nebo zažíváním „nepřirozených” pocitů jako je např. pocit odcizení; b) vadou vnímání okolního světa — osoba zažívající tzv. absenci vypadá, jako by se na chvíli zahleděla; c) ztrátou napětí ve svalech a možným pádem, nebo naopak ztuhnutím svalů; d) rychlým škubnutím končetiny bez ztráty vědomí; e) ztrátou vědomí a pádem k zemi, provázené trhavými pohyby končetin nebo celého těla.
 • Osoba mající epileptický záchvat může být plně při vědomí, zažívat částečnou poruchu vědomí nebo být v bezvědomí.
3. Jak poskytnout první pomoc v případě epileptického záchvatu?
 • Epileptický záchvat trvá většinou v rozmezí několika málo sekund až 2–3 minut.
 • Při první pomoci odstraňte z okolí předměty, o které by se mohl dotyčný poranit. Buďte nablízku, ale nebraňte člověku v pohybu, nestrkejte mu nic do úst. Otočte dotyčného na záda a hlavu mu podložte tenkou vrstvou (hlava se nesmí dostat do předklonu). V průběhu záchvatu kontrolujte čas, trvá-li záchvat déle než 5 minut, volejte záchrannou službu. Po odeznění záchvatu předsunutím čelisti dotyčnému zprůchodněte dýchací cesty.
 • Podrobněji o tom, jak poskytnout první pomoc, naleznete v grafickém zpracování zde.
 • Zachovat chladnou hlavu při případném záchvatu vám pomůže naše krátké video.
4. Proč není epilepsie v práci problém?
 • Podobně jako u jiných onemocnění ani epilepsie člověka v pracovní činnosti a priori nemusí ovlivňovat.
 • V České republice žije okolo 100 tisíc lidí s touto diagnózou, to je každý stý člověk v této zemi. Je tedy velmi pravděpodobné, že jste se s tímto onemocněním ať už v osobním, nebo pracovním životě setkali, jen o tom nevíte.
 • Epilepsie není jen jedna, ne každý epileptický záchvat se projevuje náhlým pádem k zemi a škubáním končetin. Někdo mívá záchvat jednou ročně, jiný může mít záchvat jednou týdně, třetí je zažívá třeba jen v noci. Většinu pracovní doby ale zaměstnance epilepsie nijak neomezuje.
5. Jaká zaměstnání může osoba s epilepsií podle zákona vykonávat?
 • Lidé s epilepsií mohou vykonávat naprostou většinu profesí.
 • Mohou je navíc vykonávat stejně dobře jako kdokoliv jiný. Nezáleží na diagnóze, ale na kvalifikaci, schopnostech a pracovitosti.
 • Způsobilost vykonávat určitou profesi je vždy individuální a konečné slovo má závodní lékař.
 • Zákon o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb. přesto stanovuje několik profesí, které nejsou doporučovány. Jedná se o práci záchranných složek, ve výškách či hloubkách, se zdroji sálavého tepla a elektřiny nebo s těžkou technikou. Vhodný není také směnný provoz, který narušuje pravidelný režim.
 • Více o nedoporučených a zakázaných profesích se dočtete zde.
6. Na co se uchazeče/zaměstnance ptát, pokud mi sdělil svou diagnózu?
 • Komunikace je ve vašem vztahu klíčová. Sdělil-li vám (potenciální) kolega svou diagnózu, oplaťte mu kus jeho důvěry kouskem té vaší.
 • Zjistěte co nejvíce informací o podobě dotyčného diagnózy, projevech a dalších potřebách.
 • Jedině tak získáte konkrétnější obrázek toho, co popisujeme v 2. a 3. bodě.
 • Souhlasí-li s tím daná osoba, uspořádejte na vašem pracovišti školení pro kolegy.
 • Tipy na konkrétní otázky vám nabízíme zde.
7. Jak mám zajistit bezpečnost práce?
 • V některých případech je úprava pracovního prostředí žádoucí, v jiných naopak vůbec. Úpravu pracovního prostředí konzultujte přímo se zaměstnancem a na základě posudku lékaře.
 • Pokuste se z pracoviště odstranit vše, o co by se váš zaměstnavatel mohl při záchvatu poranit: ostré rohy stolů, zbytečné dekorace, jiné nebezpečné předměty.
 • Zná-li váš zaměstnanec spouštěče svých záchvatů, pokuste se je eliminovat z pracovního prostředí. Mohou to být například blikající zářivky, starý monitor od počítače, silné vůně nebo nadměrný hluk.
 • Více o BOZP a úpravě pracovního prostředí se dozvíte zde.
8. Jak vytvořit akční plán v případě, že zaměstnanec dostane epileptický záchvat?
 • Akční plán konzultujte se zaměstnancem. Jeho vytvořením získáte oboustrannou jistotu a klid, že jste v případě náhlého projevu onemocnění připraveni. Budete tak vědět, co dělat, aby se nikomu nic nestalo.
 • Zjistěte od zaměstnance: a) formu epilepsie a její projevy; b) jak dobře epilepsii zvládá; c) jak dlouhé záchvaty mívá a v jaké frekvenci, jak se po proběhlém záchvatu cítí a jaké má požadavky na zotavení; d) jaké léky užívá standardně a zdali užívá léky pro akutní pomoc v případě záchvatu, a jak je případně použít; e) má-li nějaké spouštěče nebo zdali před záchvatem pociťuje tzv. auru (tj. předzvěst); f) další specifické požadavky.
 • V případě záchvatu pro zaměstnance zajistěte (mimo první pomoci): a) bezpečné pracovní místo dle podmínek BOZP (viz bod výše); b) informovanost kolegů, aby věděli, jak se v situaci zachovat; d) léky, které v případě záchvatu užívá, a jak je případně použít; c) klidné místo, na kterém se může po záchvatu zotavit.
9. Jaké další úpravy mohu zaměstnanci nabídnout?
 • Dovolí-li vám to vaše možnosti, navrhněte svému zaměstnanci některé z dalších úprav pro pracovní pozici. Nejenom eliminací nebezpečných fyzických objektů můžete zaměstnanci zajistit lepší zdravotní podmínky. Dohodněte se na takovém pracovním tempu, které je únosné pro obě strany pracovního poměru. Pokuste se přizpůsobit tempu pracovníka.
 • Pro osoby s epilepsií je vhodné využívat alternativních pracovních úvazků. Občasná práce z domova, posuvná pracovní doba nebo jiné podoby flexibilních forem práce lze samozřejmě jen doporučit.
 • Za zvážení stojí také různé formy benefitů, které váš zaměstnanec může ocenit více než vyšší finanční ohodnocení.
10. Jaké výhody mohu získat při zaměstnávání lidí s epilepsií?
 • Diverzita pracovního týmu může být přínosná. Rozdílní lidé se navzájem inspirují a mohou prohlubovat solidaritu a empatii, která pracovní tým stmelí.
 • Stanete se společensky odpovědnou firmou. Posílíte tak značku své firmy, veřejnosti dáte najevo, že vám záleží na druhých.
 • Někteří lidé s epilepsií mají přiznaný status OZP nebo OZZ. Zaměstnáním těchto osob získáte finanční úlevy a výhody.

Omezení a BOZP

Posouzení, zda je zaměstnanec schopen vykonávat danou práci, přísluší lékaři, který poskytuje zaměstnavateli pracovně lékařskou službu.

Mezi omezené profese patří práce s elektrickým zařízením, obsluha transportních zařízení jako jsou vysokozdvižné vozíky, obsluha tlakových nádob, obsluha řídících center a velínů velkých energetických zařízení. Dále jde o práce u zdrojů sálavého tepla, vysokého napětí, otevřeného ohně nebo u otevřených (případně nedostatečně krytých) rotačních strojů, vrtaček, běžících pásů. U zmíněných prací lze z vyhlášky přímo dovodit zákaz.

Dále jsou to profese, při kterých je zaměstnanec vystaven atmosférickému přetlaku. Zákon upravuje i řízení motorových vozidel.

Spolupráce a komunikace na pracovišti

Epilepsie je specifická, neboť se tímto pojmem označuje skupina neurologických onemocnění. Její formy a projevy se liší, stejně tak jako frekvence těchto projevů.  Pro zaměstnance s epilepsií bude důležité dodržovat režimová opatření, jako pravidelný odpočinek, předcházení nadměrnému stresu a zátěži.

Na co se ptát, když vám uchazeč/zaměstnanec sdělí, že má epilepsii

Kvalifikace jako hlavní kritérium pro výběr kandidáta

Chci najít způsob, jak vyzvat zaměstnance k odvaze o zdravotních problémech mluvit

Legislativa 

Právo pohlíží na osobu s epilepsií jako na jakéhokoliv jiného zaměstnance. Neexistuje ani povinnost, aby zaměstnanec sděloval informace o tomto onemocnění zaměstnavateli. 

Rozhovory a zkušenosti z praxe

Život je pestrý. Setkáváme se jak s lidmi, kteří mají negativní zkušenosti po sdělení své diagnózy zaměstnavateli, tak s těmi, kterým se poté, co se u nich epilepsie projevila, podařilo zapojit do běžného života a s důvěrou komunikují svůj zdravotní stav zaměstnavateli i kolegům.

Budeme rádi, když se i vy budete podílet na tom, aby byly zkušenosti lidí s epilepsií stále častěji pozitivní a nemusely svou diagnózu skrývat a bát se, že záchvat přijde na pracovišti.

Pro kolegy a kolegyně osob s epilepsií může být nečekaný záchvat na pracovišti nepříjemný zážitek, zvláště když o epilepsii kolegy či kolegyně nic neví. Přitom první pomoc je jednoduchá a zvládne ji každý.