Etický kodex sociálních pracovníků Společnosti E

Při práci s člověkem s epilepsií vnímáme konkrétní omezení z epilepsie plynoucí, ale protože nemoc nezabírá celou identitu člověka, hledáme kapacity, možnosti a síly každého, kdo se na nás obrátí. V přímé spolupráci s lidmi s epilepsií zmocňujeme, posilujeme a aktivně podporujeme participaci lidí na řešení nepříznivé životní situace.

Ve své práci uplatňujeme následující etické a metodické zásady sociálního pracovníka:

 1. Sociální pracovník a další pracovníci Společnosti E znají právní rámec, svoje pravomoci a odpovědnost vyplývající zejména z
  • Listiny základních práv a svobod,
  • Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením,
  • Občanského zákoníku,
  • Etického kodexu sociálního pracovníka ČR,
  • uzavřených smluv.
 2. Sociální pracovník a další pracovníci Společnosti E znají a uvědomují si a reflektují
  • svoje hranice, včetně hranic své odpovědnosti vůči člověku, kterému poskytuje podporu,
  • svoje stereotypy,
  • svoji vůli, práva, a preference,
  • hodnoty a to, jak vlastní hodnotové nastavení může ovlivňovat informace, možnosti řešení atd., nabízené podporovanému člověku,
  • případný střet zájmů.
 3. Sociální pracovník a další pracovníci Společnosti E znají a aktivně zjišťují
  • vůli, preference a hodnoty podporovaného člověka a vnímá jejich význam pro každodenní život a řešení situace,
  • kontext rozhodování podporovaného člověka,
  • zda jsou respektována práva podporovaného člověka,
  • zda podporovaný člověk rozumí důsledkům navržené spolupráce a svých rozhodnutí,
  • jak je podporovaný člověk spokojen s důsledky svého rozhodnutí a spolupráce se sociálním pracovníkem, zda rozhodnutí a spolupráce splnili jeho očekávání a vedli k zamýšlenému cíli.
 4. Sociální pracovník a další pracovníci Společnosti E znají a berou vážně člověka, kterému poskytují podporu, což znamená, že
  • aktivně mu naslouchají,
  • učí se porozumět významům jeho sdělení v kontextu toho, jak jej poznali,
  • dbají na jeho názory a soustavně k nim přihlíží,
  • přihlíží k informacím důležitým pro jeho rozhodování a vzájemnou spolupráci a k možnostem a rizikům různých variant řešení a důsledkům spojeným s rozhodnutím a spolupráci se sociálním pracovníkem.
 5. Sociální pracovník a další pracovníci Společnosti E zajišťují, aby člověk, kterému poskytují podporu, rozuměl
  • informacím potřebným pro realizaci podpory, spolupráce a rozhodování,
  • způsobům, jimiž lze podle zkušeností naplnit vůli, preference, práva podporovaného člověka,
  • jiným možnostem a dalším informacím, postaví-li se do cesty překážka,
  • a znal také další spojence pro učinění a prosazení rozhodnutí člověka a spolupráce,
  • zdrojům vzájemné podpory lidí v obdobné situaci (peer podpora),
  • variantám řešení,
  • příčinám problému,
  • řešením, které naplní vůli a preferenci při minimálních rizicích,
  • a hledal odpovídající cesty řešení rozporu, pokud vznikne mezi ním a podporovaným (včetně pomoci dalšího (nezávislého) člověka).
 6. Sociální pracovník a další pracovníci Společnosti E znají a vytváří prostředí pro spolupráci tím, že v souladu s vůlí člověka
  • propojují další relevantní osoby v případech, kdy je to zapotřebí,
  • organizují setkání se všemi, kdo mohou pomoci,
  • domlouvají se na pravidlech poskytování podpory.
 7. Sociální pracovník a další pracovníci Společnosti E znají a aktivně pomáhají podporovanému prosadit jeho práva, vůli a preference, aby mohl
  • uskutečnit svá rozhodnutí a kroky k nim vedoucí,
  • udržovat si naději na změnu k lepšímu,
  • budovat vlastní sebedůvěru, zdatnost a odolnost.

Inspirací a zdrojem nám pro vytvoření Etických a metodických zásad byl QUIP, z. ú.