O nás

Společnost E dodává lidem s epilepsií a jejich blízkým sílu zvládat náročné životní situace a zlepšuje jejich postavení ve společnosti.

Hrajeme fair play, pro lidi s epilepsií nechceme žádné výhody, stejně tak žádné nevýhody. S lidmi s epilepsií a jejich blízkými přímo spolupracujeme, spolurozhodujeme o projektech a činnosti, posilujeme nezávislost a zplnomocnění.

Naše činnost se řídí etickým kodexem socialních pracovníků a stanovami (PDF)

Základní údaje o organizaci naleznete ve veřejném rejstříku.

Společnost E má dle zákona na MPSV ČR registrovánu sociální službu odborného sociálního poradenství (č. 3793589), rozhodnutím Magistrátu hl. m. Praha ze dne 29. 10. 2007 (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.).

Hodnoty, kterými se řídíme

  • respekt k odlišnostem
  • partnerství
  • spolupráce
  • zapojení
  • samostatnost
  • propojování
  • rádi se učíme nové

Poradenství

Rádi Vám zdarma poskytneme odborné poradenství a konzultace v oblasti sociální, psychologické i sociálněprávní. 
Více o poradenství

Virtuální skupiny

Online setkání vedená psychologem pro lidi s epilepsií a jejich blízké, kteří mají chuť sdílet své zkušenosti spojené s epilepsií. Principem setkání je vzájemně si naslouchat, ptát se, diskutovat, pochybovat a respektovat názory druhých.
Více o virtuálních skupinách

Webináře

Pravidelné, veřejnosti otevřené webináře na nejrůznější témata týkající se života s epilepsií. Účast na nich je zdarma. 
Více o webinářích

Aranžérie

Náš sociální podnik, květinová dílna, ve které zaměstnáváme osoby s epilepsií, seniory a maminky pečující o handicapované děti. 
Více o Aranžérii

Tábor

V letních měsících organizujeme tábor pro děti s epilepsií.
Více o táboru

Komunita Éčko 

Komunitní zahrada i naše dílna jsou místy, kde se konají přednášky, divadla a květinové workshopy. 
Více o Komunitě Éčko

Beseda „O životě s epilepsií“

Besada připravená pro studenty, či učitelský sbor, během níž se dozví, jaké to je žít s epilepsií a zároveň jak pomoci někomu, kdo má epileptický záchvat.
Více o besedách

Publikace

Společně s odborníky jsme připravili tři publlikace týkající se problematiky epilepsie a života s ní.
Více o publikacích

Informování veřejnosti

Naším hlavním cílem je začlenění osob s epilepsií do společnosti. Boříme také mýty, které epilepsie provází a usilujeme o změnu pohledu veřejnosti na lidi s epilepsií.
Věnujeme se i problematice zaměstnávání osob s epilepsií v rámci projektu Epizóna. 

Jsme členy

epi stop
International Bureau for Epilepsy
Národní asociace pacientských organizací
Národní zdravotnický informační portál

Kontrola činnosti

Ve Společnosti E hospodaříme účelně, hospodárně a v souladu s platnými právními předpisy. Každoročně sestavujeme roční rozpočet, podle kterého hospodaříme a v průběhu roku jej alespoň čtyřikrát revidujeme.

Výsledky hospodaření jsou vždy součástí našich výročních zpráv. Veškeré získané prostředky jsou využívány ve prospěch Společnosti E a k činnostem zajišťujícím a rozvíjejícím naplnění našeho poslání.

Třikrát v roce se schází Revizní komise Společnosti E, která je naším kontrolním orgánem. Revizní komise je povinna provádět kontrolu a revizi hospodaření. O výsledcích kontroly vypracovává roční zprávy, které předkládá jak Výkonnému výboru Společnosti E, tak dalším institucím.

Nezávisle na Revizní komisi bývá hospodaření Společnosti E kontrolováno státní správou i sponzory.