Aranžérie: podpořte květinou

Aranžérie je sociální podnik Společnosti E, květinová dílna, ve které zaměstnáváme, ale i spolupracujeme s osobami s epilepsií, pečujícími maminkami a seniory.
Společně tvoří květinové dekorace a podílejí se na přípravě workshopů.
Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Možnosti jsou široké:

Jaké jsou naše zkušenosti se sociálním podnikáním?

Poslechněte si rozhovor vedený předsedkyní Společnosti E Alenou Červenkovou s Terkou Chvalovou, vedoucí květinové dílny a sociálního podniku Aranžérie. 

Proč to celé děláme? Jaké jsou naše cíle?

Společensky prospěšný cíl

Naším primárním cílem bylo co nejlepší začlenění osob s epilepsií do běžného života. A proč? Protože většina osob s epilepsií se setkává s tím, že se k nim kvůli epilepsii někdo chová jinak než k ostatním. Zejména v zaměstnání, ve školách a při navazování vztahů. Přestože by většina lidí s epilepsií dokázala žít tak, jak je to běžné pro jejich vrstevníky, naráží na bariéry, které jim jejich úsilí výrazně komplikují. Aranžérie ukázuje, že i s epilepsií to může jít a že s lidmi, kteří tuto nemoc mají, se není třeba bát spolupracovat. 

Postupně se k nám přidávají zaměstnanci s různorodým znevýhodněním na trhu práce, ať již jsou to maminky pečující o postižené dítě či senioři. 

I do budoucna je naším cílem  zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Tento cíl máme formulován v našich stanovách. Vždy máme radost, když se naše dílna může otevřít další skupině osob, které to na běžném trhu práce nemají tak snadné. 

Sociální prospěch 

V naší květinové dílně všichni plujeme na jedné lodi. Sami zaměstnanci se podílejí na tom, jak celá dílna funguje, což dává jejich motivaci zcela jiný rozměr. Za každou svatbou, květinovým workshopem, velikonoční dekorací nebo dárkovou květinou je tak vidět nejen radost klientek a klientů, ale také zaměstnanců v dílně. Těm poskytujeme přátelské a respektující prostředí, kde je na prvním místě člověk samotný se svými potřebami. 

Pořádáme pravidelné schůze a porady, na kterých informujeme naše zaměstnance a/nebo členy pravidelně a systematicky o směřování podniku, jeho chodu, ale i o výsledcích hospodaření a naplňování společensko prospěšného cíle.  Vnímáme jejich poznatky, přání a potřeby. Rozhodujeme o důležitých věcech jako tým, tj. naši zaměstnanci a/nebo členové se podílí na rozhodování o směrování podniku. Pořádáme nejen formální, ale i neformální setkání. 

Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců. Zároveň jim poskytuje integrační podporu, protože každý začátek je těžký, ale víme, že překonat počáteční obtíže stojí za to. 
 

Ekonomický prospěch

Našim cílem je být soběstační a zároveň podporovat projekty Společnosti E. Máme radost, že v posledních letech se nám to i díky podpoře firemních partnerů dařilo. Veškerý zisk je použit přednostně na rozvoj sociálního podniku a na projekty Společnosti E. Naším závazkem je, že alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů

Hlavním výnosem Aranžérie je prodej vlasních výrobků, květin, floristických služeb (květinové workshopy, květinové instalace společenských a kulturních událostí, svatby). V roce 2021 tržby z prodeje květinových dekorací tvořily přes 90 % našich výnosů. I do budoucna se zavazujeme, že tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb budou tvořit alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

Manažerské vedení je zcela nezávislé na externím vlastníkovi či zřizovateli. O směřování sociálního podniku rozhodujeme se zaměstnanci sociálního podniku.

Enviromentální prospěch

Náš sociální podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňujeme v praxi.

Na naší zahradě pěstujeme některé druhy rostlin, které v sezóně používáme do našich vazeb a dekorací (např. levandule, kopretina, pivoňka, bobkovišeň, buxus).

Při práci se snažíme materiál recyklovat, pracujeme také se sušenými květinami, mechem, dřevem a myslíme na udržitelnost našich dekorací. 

Na zahradě máme kompost, kam putují zbytky květin, třídíme i ostatní  odpad a dbáme na recyklaci.

Květiny rozvážíme ekologickým autem. 

Místní prospěch

Upřednostňuje a uspokojuje lokální potřeby a poptávky místní komunity, a to nejenom osob fyzických, ale i místních podnikatelských subjektů. Pořádáme workshopy a sousedská setkání pro zájemce z Prahy 4, 11, 12 a blízkého okolí. Zahradu využívá celkem sedm zahrádkářů, kteří na ní mají vyvýšené záhony. 

Zároveň se snažíme využívat místní zdroje, pokud je to možné nabízíme zaměstnání místním obyvatelům a nakupujeme u místních dodavatelů. 

Náš sociální podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry. Každoročně se účastníme místních aktivit jako jsou Dny otevřených zahrad, Vyšehrátky, Jablkobraní, Bramborobraní, Vítání jara, Den Země. Jsme v pravidelném kontaktu s MČ Prahou 12.

Místní kavárna Jemný bistro je jedním z našich odběrových míst, stejně jako obchůdek Periferie Market. V našem newsletteru pravidelně informujeme o místních zajímavých aktivitách.

Dlouhodobě spolupracujeme se ZŠ Písnická a MŠ Angel.