Stížnosti, podněty, připomínky

Každý uživatel a každá uživatelka služby odborného sociálního poradenství má právo vznášet připomínky, podněty a stížnosti na kvalitu poskytované sociální služby.

Pokud máte podnět, připomínky, nápady k poskytované službě sociálního poradenství, anebo jste nespokojeni s poskytovanou službou, neváhejte nás kontaktovat.

Vaše podněty jsou pro nás cenným zdrojem informací a příležitostí k zlepšení kvality poskytované služby sociálního poradenství a profesionalizaci naší práce.

Co je stížnost

Stížnost je vyjádřená nespokojenost vyžadující odezvu.

Stížnost je podání, v němž dotyčný/á projevuje nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby, při nichž může docházet k porušování práv uživatele/ky nebo povinností poskytovatele.

Stížnost můžete podat s uvedením jména stěžovatele/ky, anonymně nebo prostřednictvím zástupce/kyně.

Kdo může stížnost podat:

 • uživatel/ka sociální služby odborného sociálního poradenství
 • osoba uživatelem/kou pověřená
 • osoba, které se dotýká poskytování sociální služby sociálního poradenství
 • rodinný příslušník uživatele/ky služby sociálního poradenství
 • zaměstnanec, stážista, dobrovolník Společnosti E
 • osoby či instituce, které mají ke kvalitě či způsobu poskytování sociální služby jakékoliv výhrady

Co je připomínka nebo podnět

Názor, návrh nebo doporučení vedoucí ke zlepšení poskytované služby, zamyšlení nad stávajícím stavem, upozornění na drobný nedostatek.

Připomínku nebo podnět může podat:

 • jakýkoliv občan

Jakým způsobem podat stížnost, připomínku nebo podnět

Se svou stížností, podnětem či připomínkou se můžete obrátit na jakéhokoli pracovníka/ici Společnosti E. A to:

 • osobně v sídle Společnosti E (na adrese: Liškova 959/3, Praha) na schůzce, kterou si předem domluvíte s vybraným pracovníkem/icí Společnosti E
 • telefonicky na telefonním čísle 241 722 136, mobilním 702 005 678
 • písemně: 
  • emailem: info@spolecnost-e.cz
  • prostřednictvím elektronického formuláře
  • poštovní zásilkou na adresu Společnost E, Liškova 959/3, 142 00 Praha 4
  • osobní předání v sídle Společnosti E, na adrese Liškova 959/3, 142 00 Praha 4

Způsob evidence a řešení stížností a podnětů

 1. Všechny Vaše podněty a stížnosti jsou pro nás důležité, evidujeme je písemně.
 2. Při telefonické stížnosti Vás pracovník vyzve k potvrzení, zda ji zaznamenal správně.
 3.  Při podání stížnosti Vás budeme informovat, kdy a jakou formou se dozvíte výsledek stížnosti, preferujeme písemné vyjádření.
 4. Doba pro vyřízení stížnosti je 30 dní od doby přijetí. Pokud by byla lhůta z důvodu náročnosti šetření překročena, budeme Vás informovat o důvodech překročení a čase, v němž bude následně stížnost vyřízena.
 5. Standardní postup řešení stížností je omluva a změna postupu pro další podobné situace (upravíme metodiky, postupy poskytování služby sociálního poradenství).
 6. U drobných podnětů či připomínek se s Vámi domluvíme, zda chcete být také informováni o projednání a výsledku.

Nadřízené nebo nezávislé orgány

Pokud nebudete spokojení s výsledkem šetření Vaší stížnosti, můžete se obrátit na nadřízené nebo nezávislé orgány:

 • Výkonný výbor Společnosti E, z. s., Liškova 959 / 3, 142 00 Praha 4, email: vybor@spolecnost-e.cz
 • Sociální odbor MČ Prahy 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4, tel.: 244 028 339
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, tel: 221 921 111
 • Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Charvátova 9, Praha 1,tel: 236 004 111        
 • Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: 234 665 442
 • Veřejný ochránce lidských práv (ombudsman) Údolní 39, 602 00 Brno, tel: 542 542 777, email: podatelna@ochrance.cz