Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele a uživatelky odborného sociálního poradenství 

Své údaje poskytujete organizaci:

Společnost E, z.s.
Liškova 959/3, Praha 4
IČO: 00552534
email: info@spolecnost-e.cz
Telefon 241 722 136, mobil: 702 005 678
zastoupenou: Bc. Alenou Červenkovou (předsedkyně Společnosti E, sociální pracovnice)

Proč Vaše osobní údaje potřebujeme?

Poskytujeme Vám sociální službu odborného sociálního poradenství. V rámci této služby a rozhovoru, který spolu budeme vést ohledně řešení Vaší situace, nám sdělíte některé své osobní údaje a citlivé osobní údaje dle Vaší specifické situace. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nám ukládá vést dokumentaci sociálního poradenství, které uživatelům/kám služby poskytneme. Z tohoto důvodu musíme o sociálním poradenství, které Vám poskytneme, provést záznam.

Službu sociálního poradenství můžete využít anonymně nebo neanonymně.

 • V případě, že se rozhodnete pro anonymitu, nebude v záznamu o poskytnutí sociálního poradenství uveden žádný Váš osobní údaj, který by umožnil identifikaci s Vaší osobou.
 • V případě, že se rozhodnete pro neanonymitu, budeme v rámci záznamu o poskytnutí služby sociálního poradenství zpracovávat osobní údaje, které nám sdělíte a s jejichž zpracováním nám dáte souhlas (ke zpracování osobních údajů nás opravňuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb.).

Jaké osobní údaje od Vás budeme potřebovat?

Pracujeme pouze s osobními údaji, které nám sami dobrovolně sdělíte a které jsou potřebné pro řešení Vaší situace.

Jedná se nejčastěji o tyto:

 • osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • rok narození
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa bydliště
  • pohlaví
  • osobní stav
  • sociální situace
  • v případě potřeby pro řešení dávek sociální pomoci příjem ze zaměstnání, příjem z důchodu
  • kontakty na rodinné příslušníky
 • a citlivé osobní údaje:
  • zdravotní stav
  • zdravotní znevýhodnění
  • údaje o partnerském životě

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům v dokumentaci mají povolen přístup pouze sociální pracovnice, předsedkyně, místopředsedkyně Společnosti E a Výkonný výbor Společnosti E (z důvodu např. pro případné řešení stížnosti). 

Všichni jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se o Vás dozví. Mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního poměru.

Vaše osobní údaje můžeme předat jiným osobám až na výjimky pouze na základě Vašeho písemného souhlasu (na základě ust. § 100 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Výjimky tvoří tyto případy

 • povinnost pracovníka/ice překazit či oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu přípravu či s/páchání některého ze zákonem vyjmenovaných trestných činů (na základě ust. § 367, 368 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)
 • povinnost pracovníka/ice poskytnout státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu informace potřebné pro účely trestního řízení po předchozím souhlasu soudce (na základě ust. § 8 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád)
 • povinnost pracovníka/ice poskytnout informace na dotaz soudu (na základě ust. § 128 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád)
 • povinnost pracovníka/ice poskytnout na písemnou žádost orgánu sociálně právní ochrany dětí informace vyjmenované v zákoně (na základě ust. § 100a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • nahlížení do osobní dokumentace uživatelů/ek inspektory/kami v rámci inspekce kvality poskytovaných služeb či jinými kontrolními orgány, kdy tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí

Jak Vaše osobní údaje uchováváme?

 • v elektronické podobě – v sociální dokumentaci uložené v PC systému, do které mají přístup pouze oprávnění pracovníci/ice, a která je zabezpečena přístupovým heslem
 • v listinné podobě (a to pouze u sociálního poradenství, které proběhne formou osobního setkání s Vámi, kdy je forma této konzultace zaznamenána v listinné podobě) - sociální dokumentace v listinné podobě je uložena v uzamykatelné kartotéce, ke které mají přístup pouze oprávnění pracovníci/ice                    

Po ukončení naší spolupráce budou Vaše osobní údaje archivovány 5 let, poté budou skartovány/zlikvidovány.

Jaká jsou Vaše práva?

 • Právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a vyžádat si od nás potvrzení o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
 • Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že máte pochybnost o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné osobní údaje nebo že zpracování je protiprávní, ale přesto nechcete údaje přímo vymazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování, máte právo požadovat omezení rozsahu nebo účelů zpracování.
 • Právo získat od nás osobní údaje, které jste nám poskytli a předat je jinému správci osobních údajů, případně nás požádat o to, abychom mu je sami předali. To učiníme, pokud to bude technicky možné.

Pokud budete potřebovat více informací, neváhejte se obrátit na sociálního pracovníka/ici, který/á Vám poskytuje službu odborného sociálního poradenství.