• Pro osoby nacházející se v blízkosti člověka trpícího epilepsií, která se projevuje křečovými záchvaty a bezvědomím, je důležité, aby se při vypuknutí takového záchvatu snažily o zmírnění pádu postiženého na zem a odstranění všech ostrých a tvrdých předmětů z jeho okolí.
 • Leží-li již dotyčný na zemi, je nutné dbát následujících pokynů:
  1. Nechat dotyčného ležet na zemi
  2. Nepohybovat s ním, ani žádným způsobem nebránit křečovým pohybům při záchvatu
  3. Nevkládat mu nic mezi zuby
  4. Odstranit z blízkosti dotyčného ostré předměty, o které by se mohl poranit
  5. Podložit či jemně mu podržet hlavu (ochrana před poraněním), nebránit pohybům
  6. Čekat až záchvat pomine
  7. Uvolnit pouze pokud možno cesty dýchací včetně úst
  8. Dále uvolnit pokud možno oděv, hlavně kolem krku
 • Záchvat obvykle pomine brzy.
 • Při poranění, nebo trvá-li záchvat déle než 5 minut, zavolat rychlou lékařskou pomoc.
 • Po skončení záchvatu je nutné postiženému odstranit podložení hlavy a ihned ho uvést do stabilizované polohy (převrátit na bok), aby nedošlo k zapadnutí jazyka a tím k dušení.
 • Je dobré, když se lidem pohybujícím se v blízkosti takto postižených osob dostane včas potřebných informaci. Takové informace mohou dostat přímo od postižených osob nebo na našich seminářích, o kterých se více dozvíte v rubrice Přednášky a semináře.

Kartičky první pomoci: