Při práci s člověkem s epilepsií vnímáme konkrétní omezení z epilepsie plynoucí, ale nechceme, aby nemoc zabrala jeho celou identitu, naopak hledáme kapacity, možnosti a síly každého, kdo se na nás obrátí. Do přímé práce s lidmi s epilepsií zavádíme takové přístupy, které druhé zmocňují, posilují a kdy aktivně participují na řešení své situace. Cílem naší práce je nabídnout pomoc a podporu těm, kteří chtějí, mohou a sami se snaží v životě i ve společnosti lépe uplatit.

Ve své práci uplatňujeme následující etické a metodické zásady sociálního pracovníka:

 1. Sociální pracovník zná právní rámec, svoje pravomoci a odpovědnost vyplývající zejména z
 • Listiny základních práv a svobod
 • Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
 • Občanského zákoníku
 • Etického kodexu sociálního pracovníka ČR
 • uzavřených smluv
 1. Sociální pracovník si uvědomuje a reflektuje
 • svoje hranice, včetně hranic své odpovědnosti vůči člověku, kterému poskytuje podporu
 • svoje stereotypy
 • svoji vůli, práva, a preference
 • hodnoty a to, jak vlastní hodnotové nastavení může ovlivňovat informace, možnosti řešení atd., nabízené podporovanému člověku
 • případný střet zájmů
 1. Sociální pracovník aktivně zjišťuje
 • vůli, preference a hodnoty podporovaného člověka a vnímá jejich význam pro každodenní život a řešení situace
 • kontext rozhodování podporovaného člověka
 • zda jsou respektována práva podporovaného člověka
 • zda podporovaný člověk rozumí důsledkům navržené spolupráce a svých rozhodnutí
 • jak je podporovaný člověk spokojen s důsledky svého rozhodnutí a spolupráce se sociálním pracovníkem, zda rozhodnutí a spolupráce splnili jeho očekávání a vedli k zamýšlenému cíli
 1. Sociální pracovník bere vážně člověka, kterému poskytuje podporu, což znamená, že
 • aktivně mu naslouchá
 • učí se porozumět významům jeho sdělení v kontextu toho, jak jej poznal
 • dbá na jeho názory a soustavně k nim přihlíží
 1. Sociální pracovník zajišťuje, aby člověk, kterému poskytuje podporu, rozuměl
 • informacím důležitým pro jeho rozhodování a vzájemnou spolupráci
 • možnostem a rizikům různých variant řešení a důsledkům spojeným s rozhodnutím a spolupráci se sociálním pracovníkem
 1. Sociální pracovník hledá spolu s člověkem, kterému poskytuje podporu
 • informace potřebné pro realizaci podpory, spolupráce a rozhodování
 • způsoby, jimiž lze podle zkušeností naplnit vůli, preference, práva podporovaného člověka
 • jiné možnosti a další informace, postaví-li se do cesty překážka
 • také další spojence pro učinění a prosazení rozhodnutí člověka a spolupráce
 • zdroje vzájemné podpory lidí v obdobné situaci (peer support)
 • varianty řešení
 • příčiny problému
 • řešení, které naplní vůli a preferenci při minimálních rizicích
 • odpovídající cesty řešení rozporu, pokud vnikne mezi ním a podporovaným (včetně pomoci dalšího (nezávislého) člověka)
 1. Sociální pracovník vytváří prostředí pro spolupráci tím, že v souladu s vůlí člověka
 • propojuje další relevantní osoby v případech, kdy je to zapotřebí
 • organizuje setkání se všemi, kdo mohou pomoci
 • domlouvá se na pravidlech poskytování podpory
 1. Sociální pracovník aktivně pomáhá podporovanému prosadit jeho práva, vůli a preference, aby mohl
 • uskutečnit svá rozhodnutí a kroky k nim vedoucí
 • udržovat si naději na změnu k lepšímu
 • budovat vlastní sebedůvěru, zdatnost a odolnost

Inspirací a zdrojem nám pro vytvoření Etických a metodických zásad byl QUIP, z. ú. www.kvalitavpraxi.cz