Společnost “E” nabízí dětem i dospělým s epilepsií metodu EEG BIOFEEDBACK. Cena je 470,- Kč/hod. (1 jedno sezení). Tuto metodu za stejných podmínek mohou využít i děti i dospělí, kteří epilepsií netrpí a projeví o ní zájem.

Co je „feedback“ a k čemu slouží?

“Feedback” je anglické slovo a znamená zpětnou vazbu. V našem těle je stále v činnosti tisíce zpětných vazeb v nervovém systému, v hormonech a v naší látkové přeměně čili metabolismu. Koneckonců, když se díváme do zrcadla, vidíme se v něm a podle potřeby se upravujeme a to je také zpětná vazba. Když sami sebe slyšíme a přeřekneme se, pak se opravíme a to je také zpětná vazba v naší řeči. Lidé, kteří ohluchnou, se přestanou slyšet a po jisté době začnou špatně vyslovovat, protože nemohou sluchem korigovat svá přeřeknutí a zhoršující se výslovnost.
V současnosti se díky mnoha elektronickým přístrojům využívá zpětné vazby čili feedbacku k tomu, abychom kontrolovali to, co běžně nemůžeme vnímat nebo co nemůžeme běžně ovládat. Kupř. pomocí zpětné vazby a citlivého přístroje vnímáme výšku krevního tlaku a pomocí uvolňování (relaxace) naší mysli se snažíme případně vyšší krevní tlak snížit.
Velmi zajímavý způsob využívání feedbacku se uskutečňuje pomocí elektroencefalografu (dále jen EEG), který nám umožňuje vidět vlastní elektrickou činnost v našem mozku.
Elektrické kmity vycházející z naší hlavy, lépe řečeno elektromagnetické pole, se skládá z kmitání o frekvenci od 1 Hz do 30 Hz, to jest kmitů za vteřinu. Každý malý úsek z tohoto celého pásma (spektra) má svou funkci. Tak kupř. frekvence mezi 8 až 13 Hz nazývaná alfa a je typická pro aktivitu mozku v klidu, případně při zavřených očích, pásmo od 14 až 30 Hz se nazývá beta a je typické pro zvýšenou aktivitu mozku, většinou při otevřených očích.

Pomalejší frekvence než alfa jsou typické pro spánek. Část pomalejší beta aktivity, to je frekvence mezi 14 až 18 Hz je typická pro uvolněnou bdělost, to jest při usínání mizí a při svalové činnosti také mizí. Toto pásmo beta (14 až 18 Hz) je tedy typické pro plnou svalovou relaxaci během bdělosti.
Pomocí EEG přístroje a pomocí počítače jsme schopni toto podpásmo beta oddělit od ostatních vln a přeměnit ho v podnět, který zlepšuje nebo přímo podmiňuje váš úspěch v „televizní hře“.
Takže taková experimentující osoba nemanipuluje s páčkou při sledování počítačové hry, ale pomocí elektrody, kterou má nalepenu na hlavě a pomocí EEG a jiného počítače si vybírá jen to pomalé beta pásmo a tímto pásmem ovládá úspěch ve hře. A čím více hraje, tím více má této beta, to jest učí se mít hodně beta (14 až 18 Hz) a na oplátku mu (experimentující osobě) tato beta přináší zvýšenou schopnost být klidný a soustředěný. A to je princip jakéhosi „vnitřního učení“ pomocí EEG Biofeedbacku u neklidných a nesoustředících se dětí.

Prof.MUDr. Josef Faber, DrSc., leden 2005

EEG Biofeedback pomáhá k léčbě a terapii u dětí a dospělých, u kterých se vyskytují:

  • poruchy pozornosti a hyperaktivitu (ADD/ADHD)
  • poruchy učení, dyslexie
  • poruchy spánku
  • migrenózní a tenzní bolesti hlavy
  • jiné typy chronické bolesti
  • hypertenze
  • inkontinence
  • poruchy hybnosti, svalová disfunkce způsobená zraněním
  • epilepsie
  • cévní a oběhové poruchy

Na metodu EEG Biofeedback se můžete objednat na tel. 241 722 136 (od 8:00 do 15:00), Společnost „E“, Liškova 3, 142 00 Praha 4, e-mail: info@spolecnost-e.cz.